Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Oravio Oy
Y-tunnus: 3326910-2
Osoite: Hyttitie 6, 00700 HELSINKI
Puhelin: +358 449017446
Sähköposti: tuki@oravio.fi

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojenkäsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu ja suostumus. Jos olemme tehneet sopimuksen teidän taikka edustamanne yrityksen kanssa, käsittelyn perusteena on sopimus. Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamista varten.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään tarvittaessa seuraavia tietoja:

- Henkilön etu- ja sukunimi
- Postiosoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Yritysasiakkaan yrityksen nimi
- Yritysasiakkaan y-tunnus
- Tietoja tilauksista sekä ostetuista palveluista.

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seitsemän vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.

Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllätodettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

Evästekäytäntö

Oravio.fi sivusto käyttää vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka lähetetään käyttäjän päätelaitteelle, kun verkkosivustolla vieraillaan. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Käyttäjä voi halutessaan estää kaikki evästeet päätelaitteen taikka selaimen asetuksissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsyhenkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saadakopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidylläon oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedotkorjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedottäydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevienhenkilötietojen poistamista, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden; tai käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaanniiden käytön rajoittamista; tai rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitusvalvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasivalvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.